Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.fitsosuzy.com
stanovujúce obchodné podmienky využívania webovej stránky www.fitsosuzy.com, ktorá ponúka svojim návštevníkom (Kupujúcim) zakúpiť si online tréningový/stravovací plán alebo iné produkty na e-shope a zároveň podmienky medzi prevádzkovateľom/predávajúcim a Objednávateľom/kupujúcim  (ďalej len “VOP”)

Článok 1

 1. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom (predávajúcim/poskytovateľom tovaru) na webovej stránke www.fitsosuzy.com a v internetovom obchode je Fit so Suzy, s.r.o., Laborecká 1902/72, 066 01 Humenné, Slovensko.

IČO: 54274681

Zapísaný v OR OS Prešov., oddiel Sro, vložka číslo 43249/P

Bankové spojenie: Tatra Banka
IBAN: SK 53 1100 0000 0029 4812 0647

1.1 Objednávateľom (Kupujúcim)  na v internetovom obchode www.fitsosuzy.com je každá fyzická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

1.2 Pri objednávaní ako fyzická osoba – nepodnikateľ uveďte vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo (nepovinné) a e-mail. Pri objednaní ako právnická osoba prosím pošlite email na zuzanavatahova@fitsosuzy.com pre viac informácií.

1.3 Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov (č. 102/2014 Z.z.).

Článok 2

 1. Tovar / Služby

2.1 Kupujúci je oprávnený vykonať objednávku tovaru, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu prostredníctvom nákupného košíka na www.fitsosuzy.com.

2.2 Za účelom kúpy tovaru je kupujúci povinný vyplniť objednávkový formulár, v ktorom si zvolí tovar, ktorý má záujem využívať (ďalej len „Objednávka“), a spôsob platby, a zároveň zaplatí príslušný poplatok (ďalej len „Platba“). Pred odoslaním Objednávky má kedykoľvek možnosť skontrolovať a meniť Objednávku, t.j. najmä meniť či opravovať akékoľvek údaje ako fakturačné údaje a spôsob platby. Kupujúci odoslaním Objednávky robí návrh na vznik zakúpenia tovaru a súhlasí s VOP. Súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť Platbu za tovar  a zvolený spôsob dopravy.

2.3.1 Dodacie podmienky – Kategória Tréningové programy

Prístup do programu kupujúci obdrží do 3 dní po prijatí platby na účet predávajúceho. Odkaz na využívanie služby obdrží kupujúci na e-mail, ktorý uviedol v objednávkovom formulári pri zakúpení služby spoločne s daňovým dokladom (faktúrou). Ak pri neprijatí platby do 3 dní od vzniku vytvorenia objednávky predávajúci neobdrží požadovanú sumu, zmluva zaniká. Tovar je určený primárne osobám starším ako 18 rokov. Ak má kupujúci menej ako 18 rokov, odoslaním Objednávky a zaplatením Platby potvrdzuje, že tak koná so súhlasom jeho zákonného zástupcu.

Kategória produktov – programy – nie je určená pre tehotné a dojčiace ženy.

K využívaniu programov je nutné ich spustenie v akomkoľvek webovom prehliadači. K plnému využívaniu programov je potrebné mať osobný počítač, prípadne tablet, alebo mobilný telefón, ktorý obsahuje internetový prehliadač a umožňuje prehrávanie videí. Je dôležité mať kvalitné internetové pripojenie, nakoľko predávajúci nenesie zodpovednosť za kvalitu prenosu a zobrazenia videí. Kupujúci si berie na svoju zodpovednosť kvalitu pripojenia, ochranu na svojich zariadeniach a ochranu dát. Pri sekavom zobrazení videa môže byť rozlíšenie prehrávania videa príliš vysoké,, preto si užívateľ môže manuálne nastaviť rozlíšenie prehrávania každého videa (odporúčané rozlíšenie 720).

Odoslaním objednávky a zaplatením platby Kupujúcemu vzniká užívateľské konto na webe www.fitsosuzy.com, prostredníctvom ktorého má Kupujúci prístup k danému programu. Po registrácii je Kupujúcemu sprístupnený len ten program , za ktorý riadne uhradil poplatok.

2.3.2 a) Dodacie podmienky – Kategória Stravovacie programy

Služba bude Zákazníkovi dodaná až po uhradení ceny za Službu. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie ceny za Službu na účet Poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať Zákazníkovi Službu v lehote do 10 dní.
Balíček Trojmesačný stravovací plán bez podpory – nutričný plán vo formáte PDF bude dodaný na email Zákazníka do 10 pracovných dní od potvrdenia prijatia úhrady na účet Poskytovateľa za predpokladu, že bola naplnená súčinnosť zo strany Zákazníka podľa bodu 2.3.2 b) týchto VOP nižšie. Zákazník je informovaný o prijatí platby emailom bezodkladne.

Balíček Trojmesačný stravovací plán s podporou 1 alebo 3 mesiacov – nutričný plán vo formáte PDF bude dodaný na email Zákazníka do 10 pracovných dní od potvrdenia prijatia úhrady na účet Poskytovateľa za predpokladu, že bola naplnená súčinnosť zo strany Zákazníka podľa bodu 2.3.2 b) týchto VOP nižšie. Zákazník je informovaný o prijatí platby emailom bezodkladne. Klient má možnosť emailovej alebo telefonickej komunikácie na týždennej báze počas 1 alebo 3 mesiacov (v závislosti na výbere programu) odo dňa dodania personalizovaného stravovacieho plánu v rámci týždenného monitoringu stravovania.

2.3.2 b) Povinnosti/Súčinnosť Zákazníka nutná pre poskytnutie stravovacieho programu

Pre vytvorenie personalizovaného stravovacieho plánu sú potrebné nasledujúce vstupy od Zákazníka:

 1. Uvedenie pravdivých a úplných údajov v objednávke Služby a v nutričnom formulári zaslanom Zákazníkovi;
 2. Zaplatenie ceny za objednanú Službu;
 3. Zúčastnenie sa vstupnej konzultácie telefonicky alebo online.
 4. Zákazník je povinný vyplniť online formulár záznamov stravovania alebo dokumentácie stravovania formou zaslania fotiek 3 po sebe nasledujúcich dní pre účely analýzy stravovania a to najneskôr do 10 dní od výzvy Poskytovateľa. V prípade nesplnenia tejto súčinnosti zo strany Zákazníka stráca Zákazník nárok na diagnostiku stravy bez nároku na zľavu zo Služby.
 5. Vyplnenie dotazníka obľúbenosti potravín.

2.3.3 Dodacie podmienky – okrem kategórie Tréningové a stravovacie programy

Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu v mieste, ktoré určuje kúpna zmluva.

Predávajúci odošle tovar Kupujúcemu v čo najkratšom možnom čase od prijatia platby za tovar na jeho účet. V prípade, ak tovar z akéhokoľvek dôvodu v uvedenej lehote nie je možné dodať, predávajúci o tom Kupujúceho upovedomí e-mailom alebo telefonicky. Lehotou uvedenou v oznámení o prijatí objednávky je predávajúci viazaný.

Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar Kupujúcemu tým, že ho odošle prostredníctvom služby Packeta, ktorú hradí Kupujúci.

Pri doručení zásielky prostredníctvom služby Packeta je Kupujúci povinný skontrolovať zásielku – jej prípadné poškodenie a úplnosť. V prípade jej poškodenia musí Kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je Kupujúci povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti zástupcu výdajného miesta služby Packeta do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky), je Kupujúci túto skutočnosť bezodkladne oznámiť do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru, inak dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

Kupujúci je prostredníctvom služby Packeta informovaný o odoslaní tovaru, rovnako ako o jeho prijatí na výdajné miesto, ktoré si Kupujúci vybral pri objednávaní tovaru. Kupujúci má na prevzatie 7 dní. Túto lehotu je možné predĺžiť zaslaním spätnej SMS až na 21 dní.

Kupujúci je povinný zaplatiť v rámci sumy objednaného tovaru aj náklady na prepravu prostredníctvom služby Packeta.

Článok 3

 1. Cena a spôsob platby

3.1 Za príslušný tovar/službu je kupujúci povinný zaplatiť Poplatok a to vo výške podľa platného Cenníka. Aktuálny Poplatok je uverejnený na webstránke.

3.2 Pre uskutočnenie platby si kupujúci môže zvoliť platbu troma spôsobmi, a to platbu kartou cez Paypal, platbu bankovým prevodom alebo prostredníctvom platobnej brány Besteron. Pre spôsob platby cez Paypal nie je kupujúci povinný sa registrovať na www.paypal.com. Platbu môže uhradiť ako hosť. Ak predávajúci u spôsobu platby bankovým prevodom neobdrží platbu do 3 dní, objednávka bude automaticky zrušená.

3.4 Cena daného tovaru je uvedená pri produkte a je uvedená v mene EUR a je výslednou cenou vrátane všetkých súvisiacich daní či ostatných poplatkov.

3.5 Vlastnícke právo k tovaru kupujúci nadobudne až zaplatením celej kúpnej ceny. Faktúra bude kupujúcemu doručená e-mailom.

Článok 4

 1. Stornovanie objednávky za tovar/službu

4.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom v nasledovných prípadoch:
    •    do 24 hodín od vytvorenia objednávky
    •    v prípade, že nebola dodržaná publikovaná cena tovaru alebo nebola dodržaná dodacia lehota určená predávajúcim pri potvrdení objednávky.

Článok 5

 1. Odstúpenie od zmluvy

5.1 Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa nadobudnutia tovaru písomnou formou adresovanou na sídlo spoločnosti alebo e-mailom zuzanavatahova@fitsosuzy.com

5.2 Odstúpením Kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu za zaplatený tovar.

5.3 Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky  a číslo účtu, na ktorý má predávajúci vrátiť sumu  za daný tovar.

5.4 Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci odoslal Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty.

5.5 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim. Rovnaký postup platí aj v prípade, že tovar bol zákazníkom rozbalený a použitý, avšak nie sú na ňom viditeľné žiadne stopy používania a po skompletizovaní tovaru, obalu a príslušenstva je možné tovar opätovne predať ako nový.

5.6 V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške zapožičaného podľa platného cenníka služieb predávajúceho za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim.

5.7 Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša Kupujúci.

Článok 6

 1. Reklamačné podmienky

6.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar Kupujúcemu a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia veci.

6.2. Reklamáciu je kupujúci oprávnený uplatniť elektronicky na zuzanavatahova@fitsosuzy.com. Odpoveď na email kupujúceho predávajúcim je považovaný za potvrdenie o prijatí reklamácie kupujúceho. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv Kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie.

6.4. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Článok 7

 1. Ochrana osobných údajov

7.1 Ak kupujúci poskytne osobitný súhlas, Predávajúci môže osobné údaje kupujúceho spracúvať aj na účel marketingu, napríklad na zasielanie noviniek vo forme emailu do okamihu, kedy tento súhlas kupujúci nezruší. Z prijímania emailov sa kupujúci môže kedykoľvek odhlásiť aj kliknutím na odkaz pri každej doručenej emailovej správe.

7.2 Na webovej stránke www.fitsosuzy.com predávajúci využíva cookies.

7.3 Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácii, ktoré sa uložia do webového prehliadača počítača a iného mobilného zariadenia (smartphone alebo tablet), keď kupujúci navštívi webovú stránku. Cookies sú potom odosielané späť pri každom ďalšom navštívení tejto alebo inej webovej stránky, ktorá tieto cookies rozpoznáva.

7.4 Na Webovej stránke predávajúci využíva aj cookies tretích strán, napríklad Google analytics a Facebook pixel.

7.6 Používaním Webovej stránky kupujúci prejavuje súhlas s uložením a používaním cookies. Ak s uložením a používaním cookies nesúhlasí, svoje preferencie môže zmeniť vo svojom webovom prehliadači. Zmenou preferencií sa však môže užívateľská skúsenosť zhoršiť a niektoré jej funkcie nemusia byť dostupné.

Článok 8

 1. Záverečné ustanovenia

8.1. Predávajúci vyhlasuje, že si je vedomý, že osobné údaje Kupujúceho, ktoré získa pri plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy podliehajú ochrane v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a preto sa s takto získanými údajmi zaväzuje nakladať v súlade s citovaným zákonom, najmä tieto nesmie zneužívať a je povinný o nich nad rámec plnenia povinností podľa tejto zmluvy zachovávať mlčanlivosť.

8.2. Predávajúci ani Kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z VOP, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

8.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke www.fitsosuzy.com

8.4. VOP nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky Kupujúcim.

8.5 Tieto VOP sú platné od 18.11.2022. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.