Zásady ochrany osobných údajov

Ak ste našim zákazníkom, odoberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje a my zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Tu sa môžete zoznámiť so zásadami o ochrane vašich dát a s právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Tieto zásady zohľadňujú medzinárodné štandardy ochrany osobných údajov a primerané technické a organizačné opatrenia vyžadované na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) vyplývajú práva na ochranu osobných údajov s účinnosťou od 25. mája 2018.

I. Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých návštevníkmi webovej stránky ww.fitsosuzy.com klientmi a záujemcami o naše služby (dotknuté osoby).

2. Účelom tohto dokumentu je zoznámiť vás (dotknuté osoby) s vašimi právami a poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi nakladené.

3. Vážime si vašej dôvery, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujete a o osobné údaje sa staráme podľa zákona 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, aj podľa Nariadenia (EU) 2016/679, tj. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré je účinné 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR.

4. Obsah, ktorý vás v tomto dokumente čaká:

Obsah a účel dokumentu

Prevádzkovateľ, ktorý spracováva osobné údaje

Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

Informácie o vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov

Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv

Mlčanlivosť

_______________________________________________________________

II. Prevádzkovateľ

Ing. Zuzana Vatahová

Laborecká 72, 066 01 Humenné, Slovensko.

IČO: 54274681

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Kontaktný e-mail je: zuzanavatahova@fitsosuzy.com

Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po ako dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších sprostredkovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame? 

Spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete a tiež cookies, teda informácie, ktoré sa sledujú automaticky. 

Vaše informácie používame na:

  • poskytovanie služieb – vaše osobné údaje nevyhnutne potrebujeme k poskytovaniu služieb (zasielanie produktov)
  • zasielanie novinkových emailov – vaše osobné údaje, na čo klikáte v emaili a kedy ho najčastejšie otvárate
  • vedenie účtovníctva
  • komunikáciu s vami 

V konkrétnych prípadoch pôjde predovšetkým o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webových stránkach. Osobné údaje potom putujú do elektronickej databázy, aplikácie pre prípravu a odosielanie e-mailov. Vďaka nej zaistíme, že vám od nás následne budú chodiť len tie e-mailové správy a elektronické produkty, ktoré chcete.

Ak pre spracovanie niektorých osobných údajov pre konkrétne účely spracovania musíme mať váš súhlas, potom takéto údaje k danému účelu spracovávame len s vaším súhlasom. 

Osobné údaje, ktoré spracovávame:

Meno, priezvisko, adresa, IČ, DIČ (len ak objednávate ako podnikateľ), e-mail, IP adresu, cookies, informácie o objednaných a zakúpených produktoch a službách.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame aj vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky sa dajú prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Cookies – Štatistiky

Tieto cookies sa používajú na sledovanie fungovania stránky.

Používame Google Analytics pre anonymné štatistiky návštevnosti a používania stránky. 

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. 

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený. 

Bezpečnostné dáta

IP adresy návštevníkov sa ukladajú na 60 dní, aby sa zabránilo útokom na stránku.

IV. K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje (právny základ spracovania)?

A. Spracovanie osobných údajov za účelom uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných povinností.

Aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvu a dodať vám vami objednané produkty alebo služby a viesť i s tým súvisiacu komunikáciu s vami, spracovávame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, IČ, DIČ (len ak objednávate ako podnikateľ), e-mail, informácie o objednaných a zakúpených produktoch a službách.

Oprávnením pre spracovanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi nami. Pritom nemusí ísť vyložene o zmluvu uzavretú v klasickej tlačenej podobe, vlastnoručne podpísanú. Spravidla pôjde o zmluvu uzavretú vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webových stránkach a naším potvrdením takej objednávky.

Osobné údaje k účelu uzatvorenia a plnenia zmluvy spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje uchovávané pre účely plnenia právnych povinností alebo pre účely oprávneného záujmu, ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

B. Spracovanie osobných údajov pre plnenie povinností z účtovných, daňových a ďalších právnych predpisov

Aby sme splnili povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä v oblasti účtovníctva, daňového práva a archívnictva, spracovávame tieto údaje: meno, priezvisko, adresu, IČ, DIČ a údaje o zakúpenom produkte/službe (tj. údaje uvedené na faktúrach). 

C. Spracovanie osobných údajov pre účely našich oprávnených záujmov

Oprávnený záujem môže pokrývať celý rad situácii. Preto vás informujeme o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávame.:

Oprávnený záujem je ochrana a preukázanie našich práv a právnych nárokov, najmä z uzavretých zmlúv alebo spôsobenej ujmy. Pre tieto účely spracovávame osobné údaje po dobu 4 rokov po ukončení zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, pokiaľ k uzatvoreniu zmluvy nedošlo. 

Oprávnený záujem je ďalej priamy marketing, tj. informovanie o rôznych novinkách, akciách, produktoch, či iných skutočnostiach súvisiacich s podnikaním prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj za účelom poskytovania informácii o tovare alebo službách, ktoré by Vás mohli zaujímať. V prípade, ak medzi nami vznikol zmluvný vzťah, môžeme Vás na základe nášho oprávneného záujmu kontaktovať prostredníctvom e mailu, SMS s informáciami o tovare a službách podobných tým, ktoré boli predmetom nášho predchádzajúceho predaja alebo rokovania o predaji, pokiaľ ste takéto použitie údajov skôr neodmietli, resp. skôr nenamietali. Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s tretími stranami na marketingové účely bez Vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu.

Pre zasielanie obchodných oznámení budeme spracovávať tieto osobné údaje našich klientov: meno, priezvisko, adresu, e-mail. Zasielanie obchodných oznámení na váš e-mail môžete vždy jednoduchým spôsobom ukončiť kliknutím na odkaz uvedený v e-maile. Ak by sme pre zasielanie našej ponuky alebo informácií o novinkách používali klasickú tlačenú formu alebo telefonický hovor alebo niektorú z komunikačných aplikácií typu skype, messenger, aj tu budeme rešpektovať, pokiaľ nám dáte vedieť, že si ďalší kontakt neželáte. Za účelom priameho marketingu budeme Vaše osobné údaje spracovávať 5 rokov od Vášho posledného nákupu alebo záujmu o nákup našich služieb a tovaru.

D. Spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu pre marketingové účely

Ak nie ste zatiaľ naším klientom, budeme vám zasielať našu ponuku služieb a produktov, informácie o nových článkoch a ďalšie podobné oznámenia iba v prípade, že nám k tomu udelíte svoj súhlas (kliknutím na tlačítko pri webovom formulári alebo na príslušný odkaz v e-maile).

Predtým, ako nám váš súhlas udelíte, vás vždy budeme informovať o tom, k akým údajom a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Ak nie je výslovne u daného súhlasu uvedené inak, udeľujete ho na 5 rokov.

V. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupni technického rozvoja. Chránime ich akoby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne najmä) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, napr. bezpečnostné protokoly na komunikáciu a presun dáta (napr. HTTPS). Udržiavame naše systémy updatované a chránené.

V prípade úniku dát, budem informovať príslušné orgány a návštevníkov.

VI. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám (príjemcovia osobných údajov)

So zaistením niektorých našich zmlúv alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii sprostredkovateľov. Najmä sa jedná o poskytovateľov dátových úložísk.

Osobné údaje môžu byť zdieľané so štátnymi orgánmi a/alebo orgánmi činnými v trestnom konaní, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy alebo ak to vyžaduje ochrana našich oprávnených záujmov (vrátane oprávnených záujmov tretích strán) v súlade s platnými právnymi predpismi.

Aktuálne pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorý dokážu dáta ochrániť lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú, konkrétne MailerLite, Vimeo a Google Analytics.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, či sprostredkovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere budeme na sprostredkovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

VII. Informácie o ďalších vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov 

Právo na prístup k osobným údajom

Ide o právo na potvrdenia, či spracovávame vaše osobné údaje a ak áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.

Právo na opravu osobných údajov

Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím k účelom spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia (v ktorom uvediete údaje úplne).

Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“)

V prípadoch stanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, kedy sa výmaz neuskutoční).

Právo na obmedzenie spracovania

V prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

Právo na prenositeľnosť údajov

Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a prenechať ich inému prevádzkovateľovi. Ak to bude technicky uskutočniteľné, máte právo požadovať priamo prevedenie inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať spracovanie

V prípadoch, kedy osobné údaje spracovávame pre účely oprávnených záujmov, máte právo namietať voči takémuto spracovaniu a potom naďalej nebudeme údaje spracovávať, ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak je oprávnený záujmom priamy marketing, potom má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania pre účely priameho marketingu.

G. Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Bližšie informácie o úrade aj o ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

VIII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie otázky k spracovaniu vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na e-maili uvedenom v úvodnej časti tohto dokumentu. Správou na tento e-mail môžete tieže priamo uplatniť vaše práva, o ktorých píšeme v článku VI. Len si dovoľujeme upozorniť, že pre účely overenia toho, že požiadavka je uplatnené skutočne priamo vami, vás môžeme potom ešte kontaktovať a totožnosť a požiadavku si primeraným spôsobom overiť. To isté platí aj pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.

IX. Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že sme povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránkach www.fitsosuzy.com Toto znenie je účinné od 20.12.2021.